آیا ایرانیان می‌توانند به امارات مهاجرت کنند؟

بله، در حال حاضر هموطنان عزیز، می‌توانند از طریق ثبت شرکت و خرید ملک اقامت قابل تمدید امارات را بدست بیاورند.