آیا می‌توان اقامت خانوادگی دریافت امارات را نیز دریافت کرد؟

بله شما می‌توانید برای همسر و فرزندان خود اقامت امارات را دریافت کنید و در این کشور زندگی خودتان را شروع کنید.